St Francis of Assisi Parish
Dec 192014
 

The parish of St Francis of Assisi will be holding the following Christmas Masses.

Christmas Eve:   7pm, 9pm & Midnight Mass (preceded at 11.30pm with Carols).

Christmas Day: 7.30am, 9am, 10.30am.

The Vietnamese Community Christmas Mass will take place on Christmas Day at 11:00 am at the Carmelite Monastery – Halswell Road, Christchurch.

Thánh Lễ Giáng Sinh cho Cộng Đồng Việt Nam sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ sáng ngày 25 tháng 12 tại Dòng kín Cát Minh – Trên đường Halswell, Christchurch

nativity blue

 19/12/2014  Categories: News